තොරතුරු පනත යටතේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව ඉඩම් හා අතුරුදන් වූවන් පිලිබඳව තොරතුරු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරයි

RTI Wire, 17 February 2017

තොරතුරු පනත ක්‍රියාත්මක වූයේ පෙබරවාරි තුන් වැනිදා ය. එහෙත් ජනතාවට තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සූදානම අදාල රාජ්‍ය ආයතනවලට තිබේද යන්න සොයා බැලීමේදී දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල රාජ්‍ය ආයතනවලින් ජනතාව තොරතුරු ඉල්ලන්නට යාමේදී තවමත් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් සූදානමක නොමැති බව සමහර අවස්ථාවලදී අනාවරණය වී තිබුණි.

Continue reading තොරතුරු පනත යටතේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව ඉඩම් හා අතුරුදන් වූවන් පිලිබඳව තොරතුරු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරයි

Advertisements

தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் தென்னிலங்கை மக்கள் புரிந்துகொள்ளவார்களா…?

Samakalam, 17 February 2017

dsc_0233இலங்கைத் தீவில் பல் இன மக்கள் வாழ்கின்றனர். இருப்பினும் கடந்த 65 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த நாட்டின் இரு தேசிய இனங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட கசப்புணர்வுகள் பல படிப்பினைகளை தந்திருக்கின்றது. 30 வருடமாக இந்த நாடு போரை சந்தித்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டின் வளங்கள் அழிக்கப்பட்டு தெற்காசிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அபிவிருத்தியில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் வாழ்ந்த பலர் தமது சொந்த மண்ணில், சொந்தங்களுடன் சந்தோசமாக வாழ முடியாதவர்களாக அன்னிய தேசங்களில் அகதிகளாகவும், தொழிலாளர்களாகவும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். தென்னிலங்கை, வடக்கு — கிழக்கு பிரதேசம் என்ற பிரிவினைவாத சிந்தனைகள் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றது. இவை எல்லாவற்றுக்கும் தமிழ் தேசிய இனம் மற்றும் சிங்கள தேசிய இனம் என்பவற்றுக்கிடையிலான முரண்பாடே காரணம் என்பதை மறுத்துவிட முடியாது.

Continue reading தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் தென்னிலங்கை மக்கள் புரிந்துகொள்ளவார்களா…?

தகவல் அறியும் சட்டம்: பறிபோகும் தமது காணி விபரங்களைக் மடு பிரதேச செயலகத்திடம் கோரிய குஞ்சுக்குளம் மக்கள்!

Samakalam, 12 February 2017

img_3996மன்னார் மடுபிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் தமிழ் மக்களுக்குச் சொந்தமான விவசாய நிலங்கள் வன இலாகாவால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் தமது நிலங்களுக்கான நில அளவை வரைபடங்களை வழங்குமாறு கோரி 71 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மடுப் பிரதேச செயலகத்தில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி எழுத்து மூலம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Continue reading தகவல் அறியும் சட்டம்: பறிபோகும் தமது காணி விபரங்களைக் மடு பிரதேச செயலகத்திடம் கோரிய குஞ்சுக்குளம் மக்கள்!

காணி வரைபடங்களை தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் பிரதேச செயலகத்திடம் கோரிய மக்கள்

Tamil Win, 9 February 2017

625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90மன்னார் மடுபிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் தமிழ் மக்களுக்குச் சொந்தமான விவசாய நிலங்கள் வன இலாகாவால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், தமது நிலங்களுக்கான நில அளவை வரைபடங்களை வழங்குமாறு கோரி 71 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மடுப் பிரதேச செயலகத்தில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி எழுத்து மூலம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Continue reading காணி வரைபடங்களை தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் பிரதேச செயலகத்திடம் கோரிய மக்கள்

for human rights and democracy in Sri Lanka